Keurmerken en richtlijnen

In Nederland mag iedereen een privékliniek openen voor onverzekerde zorg. Vergunningen zijn vaak niet nodig en er vind niet altijd voldoende controle plaats. De inspectie grijpt meestal pas in na grove fouten. Veel plastisch en cosmetisch chirurgen hebben daarom de afgelopen jaren hun eigen normen opgesteld en verenigingen opgericht t.a.v. operaties en ingrepen in privéklinieken.

Wat heb ik aan een keurmerk?

Met een keurmerk belooft een kliniek, fabrikant of behandelaar een bepaalde kwaliteit van haar product. Deze partijen mogen alleen het keurmerk gebruiken wanneer ze de toestemming van de keurmerkeigenaar hebben. De keurmerkeigenaar controleert of de diensten of producten voldoen aan de belofte van het keurmerk. Het ZKN keurmerk bijvoorbeeld probeert de kwaliteit van de medische zorg te garanderen. De plastische chirurgie klinieken die hierbij zijn aangesloten moeten voldoen aan zeer strenge eisen. Bijvoorbeeld t.a.v. de medische zorg, hun medisch specialisten en het waarborgen van de tevredenheid van de patiënt.

Aan het keurmerk herken je dus in één oogopslag of diensten of producten voldoen aan een aantal eisen. Zo kun je makkelijker een goede keuze maken wanneer je en ingreep wil ondergaan.

Zegt een keurmerk alles?

De meeste keurmerken zijn specifiek. Dat betekent dat ze één of een paar eigenschappen garanderen. Een keurmerk zegt dus nog niet direct of een kliniek goed is, maar geeft je wel meer zekerheid dat de kwaliteit met een zekere mate is gewaarborgd. Kijk dus niet alleen naar keurmerken, maar bijvoorbeeld ook naar ervaringen van anderen. Tenslotte is het ook zo dat hoe meer keurmerken een kliniek heeft, hoe groter de kans dat je met een betrouwbare kliniek of specialist te maken hebt.

Branche-organisaties en vakverenigingen

Veel specialisten en bedrijven met bepaalde specialismen verenigen zich in branche-organisaties. Dit zijn stichtingen of verenigingen die de belangen van haar leden behartigen, om uiteindelijk de patient op een zo optimaal mogelijke manier van dienst te kunnen zijn. Dit doen ze bijvoorbeeld door onderzoeken uit te voeren, informatie te publiceren, kennis te delen en door te bemiddelen bij conflicten.

De meeste verenigingen stellen zich tot doel de kwaliteit van hun vakgebied te bevorderen. Een lidmaatschap van een organisatie of vakvereniging zegt niet zoveel als een keurmerk, maar geeft dus doorgaans wel een indicatie van vakkundigheid.

Nederland

In Nederland kennen we o.a. de volgende keurmerken en beroepsverenigingen.

ZKN

ZKN - Zelfstandige Particuliere Klinieken Nederland

branche-organisatie,keurmerk | Sinds: 2005

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s), als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de diensten en behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Om patienten en clienten betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, in samenwerking met het onafhankelijk certificeringinstituut Kiwa. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan.

De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. De toetsingscriteria van het ZKN-Keurmerk zijn een aanvulling op de wetgeving die standaard van toepassing is op de kliniek. Daarnaast dient ook te worden voldaan aan de richtlijnen en normen van de beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn binnen een kliniek.

Bezoek website Bekijk ledenlijst Bekijk video

NEN EN 15224

NEN EN 15224 - ISO 9001 voor de zorg

richtlijn | Sinds: 2012

Met de NEN EN 15224 norm worden eisen van kwaliteitsmanagementsystemen op basis van ISO 9001 toegepast op de zorg. Voluit genoemd 'Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen op basis van ISO 9001:2008' of 'ISO Healthcare'. Klinieken die aan deze norm voldoen besteden veel aandacht aan kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid, goed inrichten van processen en continue verbetering. De NEN EN 15224 norm is echter niet het zelfde als een keurmerk.

Deze Europese norm is gericht op eisen voor zorgprocessen en moeten worden gezien als richtlijn. Organisaties die ook onderzoeksprocessen, educatieve processen of beide opnemen in hun kwaliteitsmanagementsysteem, kunnen de eisen van deze Europese norm gebruiken. De norm schetst hoe de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 in de zorg kan worden toegepast. Bijvoorbeeld door concepten als 'product' en klantgerichtheid bij te stellen en te specificeren voor de specifieke omstandigheden in zorg en welzijn.

Bezoek website

Kwaliteitszegel Dermatologie

Kwaliteitszegel Dermatologie

keurmerk | Sinds: 2012

Het Kwaliteitszegel Dermatologie is door de organisatie Huidpatiënten Nederland toegekend aan ziekenhuizen en behandelcentra die voldoen aan 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking met artsen en patiënten ontwikkeld. De criteria geven op belangrijke thema's aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening, zoals psoriasis, eczeem en/of specifieke behandelingsmethoden en -technieken zoals laser, Moh’s chirurgie, huidtransplantaties en haartransplantaties.

Om het keurmerk te verkrijgen moet een instelling voldoen aan een set van criteria, die aangeven wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening. Deze criteria betreffen de deskundigheid, emotionele ondersteuning, informatie en voorlichting, evaluatie van het eigen handelen, samenwerking, toegankelijkheid, transparante zorg en werkafspraken.

Bezoek website

NVPC

NVPC - Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

branche-organisatie | Sinds: 1950

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) verenigt plastisch chirurgen die in beginsel zijn opgeleid voor reconstructieve chirurgie, maar ook cosmetische chirurgie mogen uitvoeren.

Bijna alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van de NVPC.

De vereniging heeft twee doelen:
1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie.
2. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

Alle leden van de NVPC hebben zich in de plastische chirurgie bekwaamd. De leden bewaken hun kwaliteit middels nascholing en zijn geregistreerd als plastisch chirurg. De leden van de NVPC die in priveklinieken werkzaam zijn hebben zich verplicht zich te houden aan de leidraad voor plastische chirurgie in priveklinieken. In deze leidraad staan diverse eisen beschreven, waarin artsen bijvoorbeeld toezeggen 'cooldown' periodes te hanteren en geen cosmetische chirurgie bij mensen onder de 18 jaar toe te passen.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NVEPC

NVEPC - Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie

branche-organisatie | Sinds: 1986

De Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie is een vereniging van plastisch chirurgen die gespecialiseerd zijn in cosmetische chirurgie (ook wel esthetische plastische chirurgie of cosmetische plastische chirurgie genoemd). De leden van deze vereniging doen naast chirurgie ook niet-chirurgische behandelingen.

De vereniging kent diverse vormen van lidmaatschap: Aspirant leden (Assistenten in opleiding), Kandidaat leden (Plastisch chirurgen met werkervaring, geregistreerd bij de BIG en de NVPC), Gewone leden (Plastisch chirurgen met minimaal 3 jaar werkervaring ) en Internationale leden (Nederlandse plastisch chirurgen met minimaal 3 jaar werkervaring in de cosmetische chirurgie die voldoen aan de internationale eisen van de ISAPS)

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NVVCC

NVVCC - Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie

branche-organisatie

De NVVCC komt op voor de belangen van cosmetisch artsen die cosmetische chirurgie toepassen. De NVVCC wil daarnaast afspraken vastleggen om patienten beter te beschermen. De doelstelling van de vereniging is de belangen van haar leden te behartigen, om zo de patient/client op een zo optimaal mogelijke manier ten dienst te kunnen zijn. Dit doen ze o.a. door patient/consument inzicht te geven in de cosmetische chirurgie en informatie te geven over haar leden.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

Spataderkeurmerk

Spataderkeurmerk

keurmerk | Sinds: 2014

Dit keurmerk is in het leven door De Hart&Vaatgroep. Een patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Het keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden. Dit helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.

Om het keurmerk te verkrijgen moet een instelling voldoen aan aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten. Deze criteria worden elk jaar aangescherpt.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NVCG

NVCG - Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde

branche-organisatie

Bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) zijn cosmetisch artsen aangesloten die geen plastisch chirurg zijn. Dit zijn artsen die voornamelijk minder-invasieve behandelingen en kleine ingrepen uitvoeren, zoals laserbehandelingen, ooglidcorrecties en injectables.

De NVCG heeft als doelstelling om de kwaliteit van cosmetische behandelingen te waarborgen en voortdurend te verbeteren. Zo moeten artsen aangesloten bij de NVCG de nieuwste technieken beheersen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De NVCG houdt zich daarnaast bezig met:
- Het geven van bijscholingen voor zijn leden
- De opstelling van kwaliteitseisen
- De instelling van een klachtencommissie
- Registratie van complicaties

Bezoek website Bekijk ledenlijst

StKP

StKP - Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

branche-organisatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt elke vijf jaar gecontroleerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Het KP kan door iedereen worden geraadpleegd, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NOG

NOG - Nederlands Oogheelkundig Genootschap

branche-organisatie,keurmerk | Sinds: 1894

Sinds 1894 houdt het NOG zich bezig met de taak om de eisen te bundelen die door verschillende instanties gesteld worden aan het gezichtvermogen.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap reikt sinds 2008 keurmerken uit aan oogartsen die zich toeleggen op ooglaseren en het implanteren van kunstlenzen. Met dat keurmerk mogen deze artsen zich 'NOG refractiechirurg' noemen. Het genootschap garandeert met dit keurmerk dat de oogarts voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, zowel op technisch vlak, als op het gebied van klantgerichtheid.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NVDV

NVDV - Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

branche-organisatie,richtlijn

De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De vereniging omvat ongeveer 400 dermatologen en ongeveer 115 artsen in opleiding. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Daarnaast schrijft de NVDV diverse richtlijnen, behandelprotocollen, veldnormen en standpunten voor, die praktijkverschillen inzichtelijk maken en zorgen voor consensus, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten, heeft de NVDV ook een publiek doel. Namelijk het publiek informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet de NVDV door uitgifte van publicaties, folders, maar ook via haar website. Hier vind je informatie over de meest voorkomende dermatologische aandoeningen waarmee men bij een huisarts of dermatoloog terechtkomt.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

NVH

NVH - Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

branche-organisatie

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. Een huidtherapeut is een paramedicus, opgeleid om de zieke en/ of beschadigde huid te behandelen.

De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De NVH wil een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg en onderhoudt contacten met onder meer het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en het College voor Zorgverzekeringen.

De meeste NVH leden zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

België

Ook in belgië zijn een aantal vakverenigingen m.b.t. cosmetische en plastische chirurgie.

BSPC

BSPC - Belgian Society for Private Clinics

branche-organisatie,keurmerk

De Belgian Society for Private Clinics (BSPC) werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun (recht op) veiligheid. Ook proberen ze een ondersteunende en informerende rol te spelen in de bemiddeling met privé klinieken. De BSPC heeft daarnaast tot doel garanties te bieden zodat privéklinieken de vereiste kwaliteiten bezitten.

In samenwerking met deskundigen is het BSPC-keurmerk opgericht. Dit keurmerk bevat de meest essentiële criteria waaraan een privékliniek moet voldoen, om zo de veiligheid van de patiënt te garanderen.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

RBSPS

RBSPS - Royal Belgian Society for Plastic Surgery

branche-organisatie | Sinds: 1955

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) is de belangrijkste organisatie voor de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie in België. Haar belangrijkste doel is het permanent waken over de ontwikkeling van de plastische chirurgie in België. De vereniging zet zich ook in voor educatie en het verspreiden van kennis, zowel bij de artsen als bij het grote publiek.

De RBSPS heeft momenteel 162 leden en wordt beheerd door een uitvoerend comité, voorgezeten door Dr. Frans Missotten.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

BVEG

BVEG - Belgische vereniging voor Esthetische Geneeskunde

branche-organisatie

Artsen die zich in België bezighouden met cosmetische geneeskunde zijn lid van de Belgische vereniging voor Esthetische Geneeskunde. De BVEG is te vergelijken met de NVCG in Nederland.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

Internationaal

Sommige Nederlandse klinieken en specialisten zijn tevens aangesloten bij internationale organisaties.

ISAPS

ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery

branche-organisatie,richtlijn | Sinds: 1970

Binnen de internationale plastische chirurgie bestaat er één hoog aangeschreven organisatie: de internationale vereniging voor esthetische plastische chirurgie (ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery). De ISAPS vertegenwoordigt bijna 1500 van 's werelds meest gerenommeerde en erkende esthetische plastische chirurgen uit 73 landen. Lid worden kan alleen op uitnodiging, waarbij artsen uitvoerig worden gescreened voordat ze worden opgenomen in de database.

Op de website van de ISAPS kun je uitgebreide internationale richtlijnen vinden. De ISAPS-richtlijnen weerspiegelen de groeiende trend onder de consumenten en werden opgesteld als antwoord op de duizenden vragen die ISAPS binnen heeft gekregen van consumenten, de media, overheidsinstanties en uit de gezondheidszorg. Deze aanbevelingen zijn een goede eerste stap voor iemand die overweegt om naar het buitenland te gaan voor plastische chirurgie.

Bezoek website Bekijk ledenlijst Bekijk video

EAFPS

EAFPS - The European Academy of Facial Plastic Surgery

branche-organisatie | Sinds: 1977

De European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) heeft als doel een instituut te vormen waarbij gekwalificeerde chirurgen zijn aangesloten, die de nodige training en ervaring hebben op het gebied van plastische en/of reconstructieve chirurgie van het aangezicht en de hals. De Academy heeft zich ten doel gesteld studie, onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren tussen de verschillende specialisaties die in het hoofd/halsgebied werkzaam zijn. Deze specialisaties zijn met name keel-neus-oorheelkunde, mond-kaak en aangezichtschirurgie, oogheelkunde en algemene plastische chirurgie.

De EAFPS bestaat hoofdzakelijk uit Europese chirurgen. Lidmaatschap is mogelijk voor alle BIG geregistreerde chirurgen die gespecialiseerd zijn in het hoofd/de hals en het aangezicht en voor assistenten in opleiding (vanaf het tweede specialisatiejaar).

Bezoek website Bekijk ledenlijst

ISHRS

ISHRS - International Society of Hair Restoration Surgery

branche-organisatie | Sinds: 1993

De International Society Hair Restoration Surgery (ISHR) is een internationale organisatie voor artsen met als specialisatie haartransplantatie. Deze organisatie heeft als doel te innoveren en te zorgen voor betere haartransplantaties. Daarnaast houdt de ISHR zich bezig met voorlichting aan consumenten en scholing aan artsen. De organisatie heeft in totaal meer dan 1000 leden en is wereldwijd actief in meer dan 60 landen.

Bezoek website Bekijk ledenlijst

Een goede keuze maken

Een ingreep kan ingrijpend en duur zijn en de nodige risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden voordat je beslist om over te gaan tot een cosmetische of plastische ingreep. De volgende artikelen kunnen je helpen bij de voorbereiding op een ingreep.